PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Okresní dům v Německém Brodě

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Okresní dům v Německém Brodě

Mnoho archivních materiálů, které by upřesnily situaci kolem výstavby budovy okresního domu, se nedochovalo. Ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě je uloženo několik architektonických návrhů na podobu této budovy. Z toho vyplývá, že stavba byla zadána na základě architektonické soutěže. Kdo však byl autorem vítězného návrhu, to s určitostí říci nedokážeme. Z dochovaných plánů lze však vyvodit, že realizován byl přepracovaný projekt ing. arch. Bohumila Šela.

Stavbu zahájila německobrodská stavební firma Františka a Otakara Liškových dne 8. 8. 1910, ale, jak se dočítáme v místních novinách Hlasy z Posázaví z 12. 4. 1911, ještě během výstavby nebyla podoba některých částí domu vůbec vyřešena. Jako například úprava přední věže, která „tolik přemýšlení již stála a o jejíž rozřešení požádán byl také architekt Dušan Jurkovič. Dle tohoto rozhodnutí přední vížka … vůbec odpadne…“. Na dochované fotografii je zdokumentováno, že zřejmě na jaře 1911 došlo na hrubé stavbě k vztyčení modelu vížky. Nakonec však bylo rozhodnuto ji nerealizovat a hlavní vstup zdůraznit pouze kopií štítů z bočních křídel. Do července 1911 jsou datovány definitivní plány vytvořené Františkem Liškou, podle nichž byla několik měsíců poté stavba dokončena.

Vznikla tak samostatně stojící dvoupatrová budova se zvýšeným suterénem, která je situována podél pravého břehu řeky Sázavy (ulice Na Ostrově) a ulice Dolní. Půdorysná dispozice je dána tvarem parcely. Výzdoba všech tří hlavních průčelí je téměř totožná. Nejzdobněji je pojata strana orientovaná k řece, na nábřeží, kde lze již z dálky celou fasádu sledovat.

Stavba je členěna okny na dva pásy: na pás přízemní, kde jsou použita čtvercová okna se segmentovým zakončením (směrem do ulice – výkladce), navazuje pás prvního patra, které je členěno okny pravoúhlými, doplněnými podokenní římsou. Kraje budovy a nárožní zkosená plocha jsou zvýšeny o patro štíty, které prolamují také okna. Hlavní, jihozápadní pohledové nároží je ještě v prvním patře doplněno balkónem s kamennou balustrádou. Z jihovýchodního bloku stavby vystupuje trojhranná věž, která přesahuje o cibulovou stříšku úroveň sedlové střechy. Hladká, pouze v přízemí pásovou rustikou členěná fasáda, je doplněna v několika místech jemným ornamentem. Hlavní nároží je zdobeno ve štuku provedenými znaky českého státu. Dům se dodnes zachoval v takřka nezměněné podobě a tvoří dominantní prvek při vstupu do města od jihu.

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}